Apelujemy do Papieża Franciszka, aby ustanowił nabożeństwo
Pięciu Pierwszych Sobót Miesiąca dla całego Kościoła

13335 – tyle osób podpisało petycję
239 – tyle osób podpisało petycję

Apelujemy do Papieża Franciszka, aby ustanowił nabożeństwo
Pięciu Pierwszych Sobót Miesiąca dla całego Kościoła

Wypełnijmy prośbę Maryi - nabożeństwo Pięciu Pierwszych Sobót Miesiąca

Matka Boża w Fatimie przekazała orędzie jednocześnie tragiczne i pełne nadziei dla ludzkości. Jej przepowiednia zawierała wizję klęsk, jakie miały spaść na świat – zapowiedź wojen, głodu, prześladowania Kościoła, a nawet samego papieża. Maryja ofiarowała nam wówczas konkretne wskazówki, jak zapobiec tym strasznym wydarzeniom: wprost zażądała poświęcenia Rosji Jej Niepokalanemu Sercu oraz zadość czyniącej Komunii w pierwsze soboty miesiąca.

 

Dzięki poświęceniu Rosji Niepokalanemu Sercu Maryi wypełniona została pierwsza prośba Niepokalanej Dziewicy. Jako świeccy katolicy pragniemy wypełnić całkowicie pragnienie Jezusa, przekazane nam w Orędziu Jego Matki.

Maryja pragnie naszych serc - wypełnijmy Jej prośbę

Wielu katolików na świecie praktykuje już prywatnie to nabożeństwo, to jest w pierwsze soboty pięciu kolejnych miesięcy spowiadają się, przystępują do Komunii Świętej i starają się wynagrodzić za grzechy przeciwko Niepokalanemu Sercu Maryi odmawiając część różańca i rozmyślając nad jego tajemnicami. Wciąż jednak jest to osobista modlitwa pojedynczych katolików. Pragniemy – zgodnie z wolą Naszej Matki – aby do tej pobożnej praktyki dołączyło się jak najwięcej naszych braci i sióstr w wierze. To właśnie będzie możliwe, gdyby nabożeństwo zostało ustanowione obowiązującym w całym Kościele.

Wsparcie Ojca Świętego, a zwłaszcza ustanowienie tego nabożeństwa dla Kościoła powszechnego, będzie najlepszym dowodem przyjęcia  Orędzia i dogłębnego przyjęcia wezwania do nawrócenia. Tylko wierność Kościoła dopełni bowiem warunków, w których możliwa stanie się wizja spełnienia obietnic Maryi.

Treść petycji:

Wasza Świątobliwość,

Umiłowany Ojcze Święty!

 

jako wierni Kościoła Katolickiego, oddani Naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi i wpatrzeni w Jego Najświętszą Matkę – Królową Pokoju, pragniemy z głębi naszych serc podziękować Ci za poświęcenie Rosji Niepokalanemu Sercu Maryi! Jednocześnie ośmielamy się wystąpić z kolejną prośbą – o oficjalne ustanowienie w Kościele Nabożeństwa Pięciu Pierwszych Sobót Miesiąca, jako wynagrodzenie za grzechy przeciwko Niepokalanemu Sercu Maryi.

Ojcze Święty,

doskonale pamiętamy przesłanie Matki Bożej z Fatimy, pozostające równocześnie orędziem tragedii i nadziei. Jej przepowiednia zawierała wizję klęsk, jakie miały spaść na świat – zapowiedź wojen, głodu, prześladowania Kościoła, a nawet samego papieża. Maryja ofiarowała nam wówczas konkretne wskazówki, jak zapobiec tym strasznym wydarzeniom: wprost zażądała poświęcenia Rosji Jej Niepokalanemu Sercu oraz zadość czyniącej Komunii w pierwsze soboty miesiąca. Poprzez dokonanie tego doniosłego aktu poświęcenia Rosji wypełniłeś pierwszą część prośby Niepokalanej Dziewicy – wierzymy, że zechcesz również zachęcić katolików na całym świecie, aby starali się spełnić drugą część prośby Matki Bożej.

Niektórzy katolicy już praktykują nabożeństwo, o którego ustanowienie prosiła Maryja w Fatimie, a więc w pierwsze soboty pięciu kolejnych miesięcy spowiadają się, przystępują do Komunii Świętej i starają się wynagrodzić za grzechy przeciwko Niepokalanemu Sercu Maryi odmawiając część różańca i rozmyślając nad jego tajemnicami. Wciąż jednak jest nas za mało. Pragnęlibyśmy – tak jak Matka Boża – aby do tej pobożnej praktyki dołączyło się jak najwięcej naszych braci w wierze. To właśnie mogłoby się stać możliwe, gdyby nabożeństwo zostało ustanowione obowiązującym w całym Kościele, a ponadto wsparte papieskim orędziem wzywającym do praktykowania.

Ojcze Święty,

Wielokrotnie dawałeś nam do zrozumienia, że uważasz pokój za jedną z najważniejszych wartości. Matka Najświętsza zapowiedziała, że jeśli wysłuchamy Jej próśb „Rosja nawróci się i nastanie pokój. Jeśli nie, [Rosja] rozpowszechni swe błędy po świecie, wywołując wojny i prześladowania Kościoła Świętego. Dobrzy będą umęczeni, Ojciec Święty będzie musiał wiele wycierpieć, różne narody będą unicestwione.”

Dlatego właśnie prosimy Cię o ustanowienie tego nabożeństwa wynagradzającego za grzechy przeciwko Niepokalanemu Sercu Maryi, czego pragnie od nas sam Pan Jezus i co przekazał w Fatimie za pośrednictwem swojej ukochanej Matki.”.

Ze swojej strony jednocześnie zobowiązujemy się wesprzeć Cię w tym przełomowym akcie. Jako czciciele Maryi pragniemy bowiem często odmawiać różaniec, uczestniczyć w Nabożeństwie Pierwszych Sobót i wynagradzać Jej Niepokalanemu Sercu za grzechy ludzkości. W pierwszej kolejności za nasze własne grzechy.

Ojcze Święty,

jako pokorni synowie i pokorne córki Kościoła, błagamy Cię o wysłuchanie naszej prośby. Prosimy, przyjmij zapewnienie o naszej modlitwie w Twoich intencjach, za Kościół Święty i losy całego świata.

 

W Jezusie Chrystusie

Nabożeństwo Pięciu Pierwszych Sobót Miesiąca

Podpisz apel do Papieża Franciszka, aby ustanowił nabożeństwo Pięciu Pierwszych Sobót Miesiąca dla całego Kościoła

Akcja zakończona!

Czy uważasz, że Nabożeństwo Pięciu Pierwszych Sobót Miesiąca powinno zostać ustanowione dla całego Kościoła powszechnego?

Informujemy, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi z siedzibą przy ul. Augustiańskiej 28, 31-064 Kraków (administrator danych osobowych), w następujących celach: a) w celu wykonania zamówienia i wsparcia akcji, przetwarzanie Państwa danych w wyżej wskazanym celu służy podjęciu działań przed zawarciem umowy i w wykonaniu umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO, b) w ramach utrzymywania stałego kontaktu w związku z realizacją celów statutowych, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych spotkaniach, kampaniach i akcjach społecznych oraz możliwościach wspierania działalności Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi, c) w ramach współpracy z organizacjami posiadającymi zbliżone cele statutowe, poprzez przekazywanie Państwa danych osobowych tym podmiotom, a w szczególności Stowarzyszeniu „POLONIA CHRISTIANA” z siedzibą przy ul. Skawińskiej 13 lok.13, 31-066 Kraków, d) archiwalnych, gdy jest to niezbędne do zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów dotyczących kontaktu w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami. Przetwarzanie Państwa danych osobowych w celach wskazanych pod literą b), c) i d) powyżej uzasadnione jest prawnie usprawiedliwionymi interesami realizowanymi przez administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie będzie możliwe wykonanie wskazanych powyżej celów. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Mają Państwo również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych. Wszystkie te żądania będziecie mogli Państwo zgłaszać na adres siedziby Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi, przy ul. Augustiańskiej 28, 31-064 Kraków z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych Osobowych” lub na adres e-mail: iod@piotrskarga.pl. Mają również Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Do Państwa danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na rzecz Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi usługi, w szczególności hostingowe, informatyczne, wysyłkowe jak i osoby upoważnione (np. pracownicy). Dane osobowe mogą być również udostępniane innym organizacjom o zbliżonych celach statutowych. Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia przez Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi działalności statutowej, w związku z którą przetwarzane są Państwa dane osobowe, jednak nie dłużej niż przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych w razie otrzymania od Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

więcej >>